De identiteit

Waar staan we voor...  


Alles wat beschreven wordt in dit schoolplan, is onlosmakelijk verbonden met onze identiteit.
Het Noorderlicht is een Protestant Christelijke school. De Bijbel geeft ons de basis waaruit wij leven. Wij willen handelen vanuit de liefde van Jezus en zo de normen en waarden hanteren, die gebaseerd zijn op wat de Bijbel ons aanreikt. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het welzijn van het kind en de ontplooiing van de door God aan iedereen gegeven talenten. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling, actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk, dat wij en de kinderen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat we respect hebben voor de mening en visie van anderen.  Onze school heeft een open toelaatbeleid. Kinderen zijn welkom, wanneer ouders onze identiteit respecteren. Van teamleden vragen wij in te stemmen met en uit te dragen dat we geloven in God de Vader, zijn Zoon Jezus als Zaligmaker en in de Heilige Geest. 

Kijk voor een uitgebreide beschrijving in onze schoolgids.