MR / OR / Ouderhulp

De MR

Iedere school heeft verplicht een Medezeggenschapsraad, ook wel MR genoemd. Dat is vastgelegd in de wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. Zij bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders en overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de invoering van ict, veiligheid op school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.
 

Wat doet de MR?

De MR van het Noorderlicht vergadert zo’n 6 tot 8 keer per jaar. Er wordt overlegd over verschillende onderwerpen, zoals: mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren, werving en selectie van personeel en het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Maar daarnaast ook zaken als de besteding van geld en de veiligheid op en rondom school. Allemaal heel verschillende onderwerpen die stuk voor stuk bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs, de sfeer op onze school en het welzijn van onze kinderen en het personeel.
Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar nog een aantal onderwerpen waarvoor de MR haar formele instemming moet geven, zoals het schoolplan, de begroting, de formatie e.d.  Kortom; de MR heeft een belangrijke rol in het functioneren van de school. Het is het platform waar ouders en leerkrachten samen kunnen werken aan een nog betere school. Uiteraard met behulp van inbreng van ouders en hulp van het bestuur.

 

De MR bestaat uit 9 leden.

Zoals aangegeven bestaat de MR uit leerkrachten en ouders. De directie maakt geen onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. De omvang van de MR hangt af van het aantal leerlingen van de school. De MR van het Noorderlicht bestaat uit de volgende leden:

Namens het personeel:
Rieteke van der Plas 
Geert Jan ten Hove 
Willemijn Kraaijenoord 
Marit van der Plas 

Namens de ouders:
Bertine vn Duijn
Maarten Haasnoot 
Jaco Sira
Arjen Remmelzwaal 
Jaap van der Plas

 

Contact

De MR heeft de ondersteuning en de betrokkenheid van ouders en leerkrachten nodig. Zij moet immers weten wat er bij de achterban “leeft” voordat er adviezen gegeven en besluiten genomen worden over belangrijke schoolzaken. Ouders kunnen hun mening en ideeën altijd kenbaar maken. Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen voor de MR of wilt u notulen van de MR-vergaderingen inzien? Neem dan contact op via mr.hetnoorderlicht@prohles.nl

                                             


De OR

De ouderraad helpt bij de organisatie van verschillende activiteiten en feestelijkheden binnen de school. Daarnaast organiseert zij ook zelf bepaalde activiteiten en probeert ze de ouders daarbij zoveel mogelijk te ac­tiveren. Afhankelijk van de activiteit ontvangt u bericht van de raad  en / of  de school. De Ouderraadsleden worden gekozen uit en door de ouders. De ouderraad is te bereiken via: ouderraad.colignyschool@prohles.nl 
 

De Moedergroep

Op de locatie Rutgers is een moedergroep. Zij ondersteunen bij verschillende activiteiten in de school.
 

Aanvragen rondleiding of gesprek